жьэхыжын


жьэхыжын

гъавэр жьэхыжын
Iуамыхыжурэ илъэлъыхьыжын щIэзыдза гъавэхэкI – перестоявшийся на корню хлеб, который начал осыпаться

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.